$974K Parker

4,392 Sqr Feet

$960K Lake Havasu City

4,367 Sqr Feet

$950K Lake Havasu City

3,191 Sqr Feet

$949K Lake Havasu City

3,242 Sqr Feet

$949K Lake Havasu City

3,666 Sqr Feet

$925K Lake Havasu City

3,766 Sqr Feet

$910K Lake Havasu City

3,481 Sqr Feet

$900K Parker

1,536 Sqr Feet

$899K Lake Havasu City

4,604 Sqr Feet

$895K Lake Havasu City

2,482 Sqr Feet

$895K Lake Havasu City

3,293 Sqr Feet

$885K Lake Havasu City

3,925 Sqr Feet

$884K Lake Havasu City

2,609 Sqr Feet

$873K Parker

3,430 Sqr Feet

$850K Parker

3,036 Sqr Feet

$849K Lake Havasu City

2,241 Sqr Feet

$849K Lake Havasu City

2,771 Sqr Feet

$849K Parker

2,558 Sqr Feet

$849K Lake Havasu City

3,404 Sqr Feet

$824K Lake Havasu City

3,447 Sqr Feet

$820K Lake Havasu City

3,062 Sqr Feet

$799K Lake Havasu City

2,672 Sqr Feet

$799K Lake Havasu City

3,086 Sqr Feet

$799K Parker

1,814 Sqr Feet


Next